Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se

Enthr har fått förtroendet av Sölvesborg kommun att bygga nytt exploateringsområde i Ljungaviken.

  • Utförandetid: Januari 2024- Pågående
  • Geografi: Sölvesborg
  • Omfattning: Projektet avser en utförandeentreprenad där Enthr som generalentreprenör utför nybyggnad av nytt exploateringsområde med lokalgator, VA-ledningar, belysning, el, fiber, vegetationsavtagning och återställning av markytor efter arkeologisk undersökning samt anläggning av torrmarksvegetation i naturmark.
  • Beställare & Slutkund: Sölvesborg kommun