Andreas 076-1415577 | Alexander 073-8304298 info@enthr.se
 • Utförandetid: Jan 2023 – Dec 2023
 • Plats: Reftele
 • Omfattning: ESBE AB genomför förberedande markarbeten inför möjliggörande av
  kommande expansion. Projektet genomförs i samverkan.
  Arbetet innefattar hantering av ca 12.000 m3 jord- & bergschakt med marksanering,
  rivning industribyggnader & dagvattenhantering. ENTHR levererar Platschef och
  delresurser för utförandet.
 • Beställare & slutkund: ESBE AB